0 آیتم ها - تومان
0
  • هیچ محصولی در سبد خرید موجود نیست.

مراحل اجرا

مـراحل اجـراي سـاختمـان بـا سيـستـم LSF

1-    طراحي

با توجه به نقشه هاي معماري، موقعيت اجزاء باربر افقي و قائم در اولين مرحله انتخاب شده و سپس

مدل سازه و بارگذاري مطابق جزئيات بارگذاري توسط نرم افزارهاي مربوطه انجام مي شود. در ادامه مراحل تحليل و طراحي اعضاء سازه اي و غير سازه اي مطابق آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه انجام

مي پذيرد. نتيجه محاسبات به صورت خروجي نقشه هاي سازه اي، نقشه هاي ساخت و جداول توليد براي استفاده هاي بعدي ارائه مي گردد.

2-   توليد

مطابق جداول توليد، ورودي دستگاه رول فرمينگ ورق گالوانيزه با عرض و ضخامتهاي مختلف بوده

و خروجي دستگاه، اجزاء قاب سبك فلزي، شامل استاد، رانر و … مي باشد.

3-  فونداسيون

جهت انتقال و توزيع نيروهاي وارده از ديوارهاي باربر به خاك از پي هاي نواري و يا پي هاي گسترده استفاده مي شود. در پي هاي نواري جهت تأمين بستر مناسب براي ديوارهاي غير باربر، معمولا از دال بتني در كف استفاده مي شود.

4-  اتصال قاب سبك فلزي (L.S.F) به فونداسيون

جهت اتصال اسكلت ساختماني به فونداسيون از ميل مهارها (Anchor Bolt)و اتصال نگهدارنده پايين بادبندها (Holdown) استفاده مي شود.

5-   قاب سازي ديوارهاي باربر

ديوارهاي باربر متشكل از استادها به عنوان عناصر باربر در فواصل 40 تا 60 سانتيمتر و رانر به عنوان

كلاف كننده ابتدايي و انتهايي استادها مي باشند.

توليد پنل هاي ديواري توسط دستگاههاي مخصوص پنل سازي در كارخانه و يا به صورت دستي

در محل كارگاه مطابق نقشه هاي اجرايي انجام مي پذيرد.

6-   نصب ديوارهاي باربر

ديوارهاي باربر توسط مهاركننده هاي موقت در محل مشخص نصب مي گردند. ميل مهارها تعبيه شده

در پي در اين مرحله به ديوارهاي باربر متصل مي شوند.

7-  نصب مهاربند و اتصالات مربوطه

مهاربندهاي قطري همزمان با اجراي ديوارهاي باربر اجرا شده و مهاربندهاي متشكل از صفحات برشي همزمان با اجراي پوشش ديوارها انجام ميگردد. در اين مرحله اتصالات لازم مانند HOLDOWN

مي بايستي نصب گردند. ديوارهاي برشي بتني نيز همزمان با اجراي دال سقف اجرا مي گردد.

8-  نصب المانهاي باربر سقف

اجزاء باربر سقف JOIST ها به فواصل 40 تا 60 سانتيمتر مطابق نقشه هاي اجرايي به همراه اتصالات لازمه به استادها و يا نعل درگاهها (Header) نصب مي شوند. در بام ها معمولا از خرپاهاي شيبدار جهت پوشش سقف استفاده مي شود.

9-  پوشش سقف ها

پوشش سقف ها به صورت عمدتاً خشك و يا بتن در جا اجرا ميگردد.

در پوشش سقف به صورت خشك تمهيدات لازم جهت تأمين صلبيت سقف مي بايستي اتخاذ گردد.

10-اجراي ديوارهاي غير باربر

اجراي ديوارهاي غير باربر مي بايستي بعد از اجراي سقف انجام گردد.

همچنين تمهيدات لازم جهت جلوگيري از مداخله اين ديوارها در باربري ثقلي و جانبي سازه اتخاذ گردد.

11-اتصالات

اتصالات به صورت عمدتاً خشك و با استفاده از پيچ خودكار مي باشد.

با اين وجود امكان استفاده از پرچ و جوش نيز در آيين نامه پيش بيني شده است.

12- پوشش ديوارهاي خارجي و نما

جهت پوشش خارجي ديوارها نيز مي توان انواع نماهاي سنتي و مدرن را با استفاده از پوشش هاي خشك

و يا با ملات به صورت تر انجام داد.

13- اجراي تاسيسات

لوله هاي تأسيسات مكانيكي و الكتريكي، از محل سوراخ هايي كه در STUD و يا JOIST ها در فرآيند توليد ايجاد شده عبور داده مي شوند.

14- عايق بندي

فضاي خالي موجود در ديوارها و سقف ها مكان مناسبي جهت استفاده از انواع عايق هاي حرارتي

و صوتي مي باشد.

15- پوشش ديوارهاي داخلي و سقف

جهت پوشش ديوارهاي داخلي از انواع ورقه هاي تخته گچي يا تخته سيماني استفاده مي شود.

جهت پوشش سقف نيز علاوه بر پوشش هاي فوق استفاده از انواع تايل ها متعارف مي باشد

کلیدواژه خود را وارد کنید